Blockchain en de zorg

Blockchain gaat onze gezondheidszorg positief veranderen, bleek vandaag na ruim een jaar onderzoeken en testen met deze nieuwe techniek. In 2017 startte zorgverzekeraar VGZ samen met Zorg Instituut Nederland een proef om door middel van blockchain de administratieve processen rondom de zorg te optimaliseren. Met het project wordt het mogelijk dat de moeder bepaalt welke partijen toegang krijgen tot zijn medische gegevens. Een ander bijkomend voordeel is dat de burger real-time inzicht heeft in het aantal uren zorg waarop zij recht heeft. Maar er is meer…

De betrokken partijen hebben vandaag de eerste resultaten van de proeven bekend gemaakt. Volgens Zorginstituut Nederland lijkt het erop dat de proeven hun doel bereiken:

‘’De praktijkproef toont aan dat de burger met blockchain een centrale positie kan krijgen binnen zijn eigen zorgprocessen en inzicht kan hebben in zijn eigen gegevens”.

Blockchain in de kraamzorg

Verder blijkt uit de resultaten dat administratieve processen rondom kraamzorg worden vereenvoudigd door blockchain. Wel is er nog een aantal vragen dat moet worden opgelost rondom privacy en de huidige wet- en regelgeving. Het Zorginstituut concludeert in ieder geval het volgende:

‘’De resultaten uit de praktijkproef maken duidelijk dat het de moeite waard is samen aan de slag te gaan met blockchain in de zorg.’’

Het inzetten van blockchain rondom kraamzorg is nog lang niet alles wat de technologie gaat betekenen voor de zorg. Zo gaat blockchain worden ingezet bij het monitoren van de volksgezondheid, wordt er momenteel getest met een persoonlijke gezondheidsomgeving en er wordt zelfs een pilot gedraaid met het inzetten van blockchain bij beroertes.

Blockchain en monitoren van de volksgezondheid
Tot op de dag van vandaag wordt vertrouwd op medische gegevens die worden aangeleverd door derde partijen zoals zorgverzekeraars, zorginstellingen of farmaceutische bedrijven. Met blockchain kan er veel gerichter medisch onderzoek worden gedaan, doordat het kan voorzien in nauwkeurige informatie waarmee niet kan worden gefraudeerd. Real-time medische gegevens.

Blockchain en ontwikkelen van persoonlijke gezondheidsomgeving
Het blijkt nog steeds beperkt mogelijk te zijn om toegang te krijgen tot onze medische gegevens, laat staan het doorgeven van deze gegevens aan zelfgekozen medische professionals. Er is een poging gedaan met het landelijk EPD, beter bekend als het Elektronisch Patienten Dossier, maar hoe dit is afgelopen zullen we maar even niet op ingaan. Een van de oorzaken dat het allemaal lastig is nu, is dat medische gegevens zijn opgeslagen in zogenaamde informatie silo’s. Deze databases kunnen vaak niet met elkaar communiceren, waardoor behandelde artsen niet altijd over alle relevante medische gegevens van een patiënt beschikken.

Hiernaast bestaat er veel vrijblijvendheid in het naleven van afspraken over informatie-uitwisseling, met als gevolg dat gemaakte afspraken zonder consequenties niet nageleefd worden. Voor deze problemen kan blockchain uitkomst bieden: blockchain gaat de burger weer macht geven over eigen medische gegevens. Het Zorginstituut heeft in samenwerking met Deloitte en de Volksbank een proof of concept (PoC) gebouwd, genaamd PreScrypt. De kern van dit prototype is dat de burger inzicht heeft in zijn eigen medische gegevens en zelf kan bepalen welke partijen toegang krijgen tot deze gegevens.

Blockchain en verbeteren van de uitkomst van beroertes
Twee startups, Nico.lab en Tymlez, zijn dit voorjaar gestart met pilots om zelflerende algoritmes en blockchain in te zetten bij het diagnosticeren van beroertes. Dankzij de zelflerende, snelle en precieze algoritmes kunnen beroertes effectiever worden herkend. Neurologen kunnen door de technologie namelijk accurater constateren waar de afsluiting van een bloedvat of een bloeding zich heeft plaatsgevonden in de hersenen. Het belang van deze ontwikkeling wordt vooral duidelijk met de wetenschap dat elk uur dat een arts eerder behandelt, de kans op herstel zonder ernstig letsel met 15% toeneemt.

’De hersenscans worden uniek gecodeerd, zodat deze alleen gedeeld kunnen worden met ketendeelnemers die daartoe bevoegd zijn.’’

Blockchain speelt een rol bij deze pilots rondom de uitwisseling van data. Blockchain maakt het zelfs mogelijk dat neurologen zich niet meer in het ziekenhuis hoeven te bevinden voor het stellen van een diagnose. Het enige wat de artsen nodig hebben is een goed werkende computer en een stabiele internetverbinding. Groot bijkomend voordeel is dat de data-uitwisseling op een veilige manier gebeurt.